Aktualizace obsahu

Jste zde

Informace o zajímavých obsahových přírůstcích.

Česky

Církevněslovanské rukopisy a opis barokní poémy ze Slovanské knihovny v Praze

Letošní zdigitalizované knihy ze Slovanské knihovny pocházejí ze 17. a 18. stol. z oblastí dnešní Dalmácie, východní Evropy a severního Ruska. Nejstarší je cyrilská rukopisná liturgická kniha pro dobu postní Tripěsnec neboli Triodion či Triod z r. 1608 pocházející z oblasti východní Evropy (sig. T 9774). Marginálie svědčí o tom, že se kniha původně nacházela na Zakarpatí, konkrétně v obci Velykyj Bereznyj. Následuje opis náboženské poémy Mandaljena pokornica (Magdaléna kajícnice) od chorvatského barokního klasika Ivana Buniče-Vučiče (1591–1658) z roku 1714 (sig. T 4161). Poslední je severoruský církevněslovanský rukopis ze sbírky A. D. Grigorjeva Pověst‘ ob Apollonii, korolě Tirskom (příběh o tyrském králi Apolloniovi) zřejmě z konce 18. století (sig. A 10).

Česky

Novověké rukopisy Regionálního muzea v Teplicích

Z fondů Regionálního muzea v Teplicích byly v roce 2024 digitalizovány tři novověké svazky. Nejstarší z nich (sign. MS 21) obsahuje diplomatická hlášení benátského vyslance v Mantově z části roku 1629. Rukopis R 2022/36 zaznamenává církevní obřady pro různé příležitosti a byl pořízen v první čtvrtině 18. století pro Benedikta Simona Littweriga, opata oseckého kláštera, generálního vikáře českých cisterciáckých klášterů a vizitátora. Do kodexu MS 29 si zaznamenával Franz Wenzel Tobisch své dojmy z cesty z Neapole do Teplic, již podnikl v letech 1819-1820 jako vychovatel Edmunda z Clary-Aldringenu.

Česky

Hudebniny Národní knihovny

Ze sbírek Hudebního oddělení Národní knihovny České republiky bylo v roce 2024 digitalizováno 37 dokumentů. Jejich většina pochází ze sbírky kantorského rodu Strachotů z Panenského Týnce, menší část z podobné kolekce rodu Hübnerů z Dlouhého Mostu. Opisy pocházejí převážně z poslední čtvrtiny 18. a první třetiny 19. století a mezi autory skladeb jsou zastoupeni např. František Xaver Brixi, Jan Křtitel Vaňhal, Vinzenz Maschek, Jiří Ignác Linek nebo Václav Pichl. Kromě partitur jsou mezi digitalizovanými dokumenty rovněž teoretické příručky a učebnice.

Česky

Jakoubkovský sborník Husitského muzea v Táboře

Husitské muzeum v Táboře zpřístupnilo jako svůj první rukopis sborník z první poloviny 15. století (sign. V-M 017), obsahující zejména části různých kazatelských sbírek Jakoubka ze Stříbra. Další krátký text zapsaný na začátku kodexu je spojován s osobou zvoleného biskupa táborské církve Mikuláše z Pelhřimova a spis De quadruplici sensu sacrae scripturae je někdy připisován Janu Husovi.

Česky

Sborník opisů evangelických tisků z Městského muzea a galerie Polička

Městské muzeum a galerie Polička zpřístupnilo rozsáhlý sborník opisů evangelických tisků doprovázených církevními písněmi. Jednotlivá díla byla opsána v rozmezí let 1814-1817 a většinou jde o spisy a kázání protestantského kněze Havla Žalanského (Phaëthona), tištěné v druhém desetiletí 17. století.

Česky

Středověké rukopisy Knihovny Národního muzea

Knihovna Národního muzea v roce 2024 zpřístupnila čtyři středověké rukopisy českého původu. Iluminované kodexy zastupuje dvojice misálů pražské diecéze, XVI B 12 asi z doby kolem roku 1330 a XIV A 1 ze začátku 15. století. Rukopis XVII E 2 z přelomu 14./15. století obsahuje cestopis Odorika z Pordenone a spis Viléma Duranda Rationale divinorum officiorum a XVIII A 40 z roku 1398 latinské znění Postily studentů pražské univerzity Konráda Waldhausera.

Česky

Novověké kodexy Strahovské knihovny

Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna pokračovala v digitalizaci skupinou 18 novověkých rukopisů ze signaturního oddělení DB II. Většina těchto svazků je českého původu z období od první poloviny 16. do začátku 19. století. Po obsahové stránce tvoří největší část právní texty a sborníky (DB II 9, DB II 10, DB II 11, DB II 13, DB II 15, DB II 16), s nimiž souvisí také český překlad Institutiones císaře Justiniána opsaný v roce 1562 (DB II 14). Významnou památkou české literatury počátku 17. století je Město duchovní jménem Rozkoš duše Václava Porcia Vodňanského (DB II 4). Dále jsou v digitalizovaných rukopisech zastoupeny např. zápisky z pražské univerzity, konkrétně z přednášek Bernarda Bolzana (DB II 19, DB II 20), modlitební knížky (DB II 22, DB II 23) nebo česká kázání (DB II 5, DB II 7).

Česky

Dokumenty Národní technické knihovny

Národní technická knihovna v Praze ze svých sbírek v roce 2024 zpřístupnila jeden rukopis a devět tisků. Rukopis (sign. C 1178 system number: 615616) vznikl asi na konci 17. nebo začátku 18. století a obsahuje kolekci alchymických receptů. Tisky pocházejí z období od roku 1645 do začátku 19. století, nejstarší (sign. F 11 system number: 606794) byl vytištěn v Paříži, ostatní v Německu. Jejich výrazná většina se věnuje vojenství a pevnostní architektuře.

Česky

Středověké rukopisy Muzea Brněnska

Muzeum Brněnska v roce 2024 digitalizovalo další čtyři středověké rukopisy z knihovny benediktinského opatství v Rajhradě. Časově i obsahově jde o homogenní celek - všechny kodexy pocházejí z první poloviny 15. století a obsahují převážně kazatelské sbírky, k nimž jsou připojeny i jiné kratší texty (např. v R 368 traktát proti přijímání pod obojí). V některých rukopisech jsou zapsány i české a německé glosy.

Česky

Rukopisy Severočeského muzea v Liberci

Ze sbírek Severočeského muzea v Liberci byly v roce 2024 zpřístupněny dva rukopisy. Starším je teologický spis Johanna Chrysostoma Kretschmera (inv. č. ST 2406) z let 1667-1669, mladším kronika obce Jítrava (inv. č. ST 2405), kterou zpracoval v letech 1894-1900 tamní kameník Michael Linke a obsahuje kromě krátkého historického úvodu zejména zprávy o současných nebo nedávno minulých událostech 19. století.

Česky

Stránky